Przedmiot działalności


Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działań profilaktycznych
i diagnostyczno-leczniczych na potrzeby sytemu ochrony zdrowia w zakresie
chorób nowotworowych;
2) upowszechnianie oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych
do potrzeb praktyki.

W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut może :

1) upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
2) wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie
prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
3) koordynować prace w dziedzinie onkologii prowadzone przez inne jednostki w
ramach zawartych umów lub programów;
4) opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki
oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac
rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki
5) prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;
6) prowadzić i rozwijać bazy danych oraz rejestry związane z przedmiotem działania
Instytutu;
7) prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, medycznej i ekonomicznej,
wynalazczości oraz ochrony własności naukowej i intelektualnej, w tym
korzystania z przysługujących Instytutowi praw autorskich, a także działalności
wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
8) wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami
rozwojowymi aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić
walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury;
9) prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi przez Instytut
badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.


Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora
habilitowanego oraz do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora na podstawie odrębnych przepisów.


W zakresie realizacji zadań dydaktycznych Instytut może prowadzić:
1) studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez Instytut
badaniami naukowymi pracami rozwojowymi, na zasadach określonych w ustawie;
2) inne formy kształcenia (w tym - specjalizacje, szkolenia i kursy dokształcające).


Instytut uczestniczy w systemie ochrony zdrowia w szczególności poprzez:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie;
2) profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych;
3) realizację programów polityki zdrowotnej;
4) opracowywanie standardów procedur medycznych;
5) prowadzenie edukacji i promocji zdrowia.
W realizacji zadań Instytut współpracuje z Polską Akademią Nauk, ze szkołami wyższymi, innymi instytutami badawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w kraju, a także z odpowiednimi organizacjami i instytucjami działającymi za granicą.
Instytut może wykonywać zadania w zakresie służby medycyny pracy w celu realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie.
Instytut może tworzyć spółki kapitałowe, a także obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.

Informacja wytworzona przez:
Izabela Parapura , w dniu:  07‑04‑2011 10:44:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Kowalska
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:(0-22) 546-20-80 fax: (0-22) 546-20-80
, w dniu:  07‑04‑2011 10:44:38
Data ostatniej aktualizacji:
07‑04‑2011 10:44:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie