Rada Naukowa


RADA NAUKOWA
 

Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż

 

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej
i badawczo-technicznej.

Do zadań Rady Naukowej należy:

 1. uchwalanie Statutu;
 2.  opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
 3. opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań Dyrektora z wykonania zadań;
 4. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 5. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
 6. opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 7. opiniowanie rocznego planu finansowego;
 8. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 9. opiniowanie podziału zysku Instytutu;
 10. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo- technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 11. opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
 12. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
 13. wnioskowanie do Dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 14. opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
 15. opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 16. przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64);
 17. podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 18. występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2.
 

Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

Informacja wytworzona przez:
Izabela Parapura , w dniu:  03‑10‑2012 09:20:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Kowalska
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:(0-22) 546-20-80 fax: (0-22) 546-20-80
, w dniu:  03‑10‑2012 09:20:51
Data ostatniej aktualizacji:
25‑07‑2017 08:39:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie