Rada NaukowaRADA NAUKOWA

Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie -
Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Do zadań Rady Naukowej należy:
1) uchwalanie Statutu;
2) przeprowadzanie konkursu na stanowisko Dyrektora;
3) występowanie z wnioskami do ministra właściwego do spraw zdrowia o
powołanie lub odwołanie Dyrektora;
4) opiniowanie kandydatów na stanowiska Zastępców Dyrektora, Sekretarza
Naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w
regulaminie organizacyjnym;
5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac
rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań
Dyrektora z wykonania zadań;
6) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej
i wdrożeniowej;
7) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub
reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami
prawnymi;
8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
9) opiniowanie rocznego planu finansowego;
10) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
11) opiniowanie podziału zysku Instytutu;
12) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i
badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku
naukowego i technicznego tych pracowników;
13) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
14) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań
o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
15) wnioskowanie do Dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora
zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
16) opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych
i doktoranckich.

Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

Informacja wytworzona przez:
Izabela Parapura , w dniu:  03‑10‑2012 09:20:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Kowalska
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:(0-22) 546-20-80 fax: (0-22) 546-20-80
, w dniu:  03‑10‑2012 09:20:51
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2012 09:20:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie