Komórki organizacyjne działalności naukowej


Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

1.    Do zadań Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej należy:
1)    prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych nad etiopatogenezą nowotworów za pomocą metod  biologii
       molekularnej i komórkowej;
2)    adaptacja wyników badań naukowych dla potrzeb diagnostyki molekularnej i terapii celowanej.
2.    W skład Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej wchodzą:
1)    Pracownia Badań Translacyjnych;
2)    Pracownia Biologii Komórki;
3)    Pracowania Wdrażania i Walidacji Molekularnych Technik Diagnostycznych.

Zakład Medycyny Regeneracyjnej

1.    Do zadań Zakładu Medycyny Regeneracyjnej należy:
1)    prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie biologii komórek macierzystych, w tym
       mechanizmów regulacji ich samoodnowy, proliferacji, różnicowania i dojrzewania;
2)    badanie mechanizmów naprawy uszkodzeń tkanek i narządów oraz czynników wpływających na ich regenerację;
3)    gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie oraz dystrybucja komórek macierzystych.
2.    W skład Zakładu Medycyny Regeneracyjnej wchodzą:
1)    Pracownia Inżynierii Komórkowej;
2)    Pracownia Biologii Komórki Macierzystej;
3)    Bank Komórek Macierzystych i Tkanek.

Zakład Immunologii

1.    Do zadań Zakładu Immunologii należy:
1)    prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych nad etiopatogenezą nowotworów za pomocą metod    
       immunologicznych i pokrewnych;
2)    weryfikacja przydatności wyników badań dla praktyki klinicznej;
3)    prowadzenie banku linii komórkowych dla potrzeb wszystkich zakładów badań podstawowych i innych jednostek i komórek
       organizacyjnych Instytutu.
2.    W skład Zakładu Immunologii wchodzą:
1)    Pracownia Immunologii Komórkowej;
2)    Pracownia Immunologii Nowotworów.

Zakład Genetyki

1.    Do zadań Zakładu Genetyki należy:
1)    prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych z zakresu asocjacji genowych oraz genotypowania
        wielkoskalowego;
2)    prowadzenie krajowego ośrodka referencyjnego hodowli zwierząt laboratoryjnych;
3)    dostarczanie zwierząt doświadczalnych o wymaganym standardzie na potrzeby jednostek organizacyjnych Instytutu;
4)    diagnostyka kliniczna i molekularna zespołów dziedzicznie uwarunkowanej predyspozycji do zachorowania na nowotwory
        złośliwe.
2.    W skład Zakładu Genetyki wchodzą:
1)    Pracownia Badań Wielkoskalowych;
2)    Pracownia Badań Predyspozycji Genetycznych;
3)    Pracownia Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych.

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

1.    Do zadań Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów należy:
1)    prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie epidemiologii opisowej nowotworów złośliwych oraz
       czynników ryzyka nowotworów złośliwych;
2)    prowadzenie badań naukowych w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów złośliwych;
3)    nadzór nad rejestracją nowotworów złośliwych w Polsce;
4)    opracowywanie biuletynów dotyczących zachorowań i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce;
5)    współpraca w zakresie badań epidemiologicznych i prewencji nowotworów z placówkami naukowymi i organizacjami
        międzynarodowymi;
6)    prowadzenie spraw związanych z realizacją programu zdrowotnego pn. Prewencja Pierwotna Nowotworów działającego na
        podstawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych;
7)    prowadzenie działalności związanej z profilaktyką i terapią uzależnienia od tytoniu;
8)    wspieranie działań Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz ograniczenia palenia tytoniu jako czynnika ryzyka nowotworów
        złośliwych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
2.    W skład Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów wchodzą:
1)    Pracownia Epidemiologii;
2)    Pracownia Prewencji Pierwotnej;
3)    Poradnia Pomocy Palącym;
4)    Krajowy Rejestr Nowotworów z Biurem Rejestracji;
5)    Mazowiecki Rejestr Nowotworów z Wojewódzkim Biurem Rejestracji;
6)    Centrum Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia.

Samodzielna Pracownia Bioinformatyki i Biostatystyki

Do zadań Samodzielnej Pracowni Bioinformatyki i Biostatystyki należy:
1)    prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych nad etiopatogenezą nowotworów metodami bioinformatyki
        oraz biologii systemowej;
2)    prowadzenie badań nad metodyką analizy statystycznej danych biomedycznych;
3)    wykonywanie analiz bioinformatycznych i biostatystycznych na rzecz innych jednostek organizacyjnych Instytutu;
4)    wykonywanie usług bioinformatycznych i biostatystycznych dla innych podmiotów.

Dział Nauki

1.    Do zadań Działu Nauki należy:
1)    koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wieloletniego i rocznego Planu Naukowego oraz corocznej oceny
       realizacji Planu Naukowego Instytutu;
2)    gromadzenie dokumentacji i opracowywanie sprawozdań Dyrektora z działalności Instytutu;
3)    zbieranie i przekazywanie informacji o ogłoszonych konkursach dotyczących pozyskiwania środków finansowych na badania
        naukowe;
4)    przygotowywanie sprawozdań i raportów dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia i innych
        jednostek administracji państwowej w zakresie zadań Działu Nauki;
5)    dokonywanie okresowej oceny indywidualnego dorobku naukowego pracowników naukowych Instytutu;
6)    przygotowanie dokumentacji do oceny parametrycznej Instytutu;
7)    obsługa administracyjna i techniczna postępowań konkursowych na stanowiska naukowe w Instytucie;
8)    koordynacja współpracy z Działem Księgowości oraz Działem Analiz Ekonomicznych i Planowania w zakresie przygotowania
        wniosków o środki finansowe na działalność statutową;
9)    administracja systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on;
10)    prowadzenie dokumentacji przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu
         naukowego profesora nauk medycznych;
11)    obsługa administracyjna posiedzeń Rady Naukowej;
12)    pomoc administracyjno-techniczna w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację grantów krajowych i
         zagranicznych;
13)    prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Studiów Doktoranckich przy Instytucie;
14)    gromadzenie i archiwizacja dokumentacji prowadzonych projektów badawczych;
15)    współpraca z Biblioteką Naukową w zakresie przygotowywania bibliografii i analiz bibliometrycznych;
16)    współpraca z Biblioteką w zakresie nadzorowania utworzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego bazy PBN
         (Polska Bibliografia Naukowa);
17)    współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
2.    W skład Działu Nauki wchodzą:
1)    Sekcja Planowania Naukowego;
2)    Sekcja Dokumentacji i Informacji Naukowej;
3)    Sekcja Grantów i Współpracy Naukowej.

Biblioteka Naukowa

Do zadań Biblioteki Naukowej należy w szczególności:
1)    udostępnianie zbiorów bibliotecznych pracownikom Instytutu oraz stażystom, doktorantom i studentom;
2)    prowadzenie i nadzór nad zbiorami bibliotecznymi Instytutu oraz ich uzupełnianie;
3)    współpraca z innymi bibliotekami odnośnie wymiany międzybibliotecznej.

Redakcja Naukowa

1.    Do zadań Redakcji Naukowej należy:
1)    opracowywanie redakcyjne pod względem naukowym, technicznym i typograficznym wydawnictw monograficznych i
        periodycznych o profilu medycznym;
2)    realizowanie inicjatyw wydawniczych Dyrektora, Rady Naukowej oraz samodzielnych pracowników nauki Instytutu;
3)    redagowanie dwumiesięcznika „Nowotwory”;
4)    redagowanie Encyklopedii Onkologii;
5)    gromadzenie, opracowywanie i archiwizowanie materiałów z zakresu historii onkologii;
6)    szkolenie w zakresie edytorstwa biomedycznego.
2.    W skład Redakcji Naukowej wchodzi Pracownia Historii Onkologii.

Dział Kształcenia

1.    Do zadań Działu Kształcenia należy:
1)    obsługa organizacyjno-administracyjna realizowanych zadań przez Pełnomocników Dyrektora ds. Kształcenia
        Przeddyplomowego i Podyplomowego;
2)    opracowywanie planów szkoleń, organizacja i obsługa szkoleń i kursów wewnętrznych i zewnętrznych Instytutu;
3)    organizacja wyjazdów pracowników Instytutu na szkolenia, kursy i konferencje naukowe;
4)    prowadzenie dokumentacji i sprawozdań z działalności wymienionej w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu;
5)    koordynowanie zadań Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego.
2.    W skład Działu Kształcenia wchodzą:
1)    Sekcja Kształcenia Przeddyplomowego;
2)    Sekcja Kształcenia Podyplomowego.

 

Informacja wytworzona przez:
Redaktor , w dniu:  02‑11‑2007 11:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Kowalska
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:(0-22) 546-20-80 fax: (0-22) 546-20-80
, w dniu:  02‑11‑2007 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2016 13:07:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie