Komórki organizacyjne działalności naukowej


Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej

 1. Do zadań Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej należy:
  1. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych nad etiopatogenezą nowotworów za pomocą metodbiologii molekularnej i komórkowej;
  2. adaptacja wyników badań naukowych dla potrzeb diagnostyki molekularnej i terapii celowanej.
 2. W skład Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej wchodzą:
  1. Pracownia Badań Translacyjnych;
  2. Pracownia Biologii Komórki;
  3. Pracowania Wdrażania i Walidacji Molekularnych Technik Diagnostycznych.

 

Zakład Medycyny Regeneracyjnej

 1. Do zadań Zakładu Medycyny Regeneracyjnej należy:

     1) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie biologii komórek macierzystych, w tym  

         mechanizmów regulacji ich samoodnowy, proliferacji, różnicowania i dojrzewania;

     2) badanie mechanizmów naprawy uszkodzeń tkanek i narządów oraz czynników wpływających na ich regenerację;

     3) gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie oraz dystrybucja komórek macierzystych.

 2. W skład Zakładu Medycyny Regeneracyjnej wchodzą:

    1) Pracownia Inżynierii Komórkowej;

    2) Pracownia Biologii Komórki Macierzystej;

    3) Bank Komórek Macierzystych i Tkanek.

 

Zakład Immunologii

 1. Do zadań Zakładu Immunologii należy:
  1. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych nad etiopatogenezą nowotworów za pomocą metod immunologicznych i pokrewnych;
  2. weryfikacja przydatności wyników badań dla praktyki klinicznej;
  3. prowadzenie banku linii komórkowych dla potrzeb wszystkich zakładów badań podstawowych i innych jednostek i komórek organizacyjnych Instytutu.
 2. W skład Zakładu Immunologii wchodzą:
  1. Pracownia Immunologii Komórkowej;
  2. Pracownia Immunologii Nowotworów.

Zakład Genetyki

 1. Do zadań Zakładu Genetyki należy:
  1. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych z zakresu asocjacji genowych oraz genotypowania wielkoskalowego;
  2. prowadzenie krajowego ośrodka referencyjnego hodowli zwierząt laboratoryjnych;
  3. dostarczanie zwierząt doświadczalnych o wymaganym standardzie na potrzeby jednostek organizacyjnych Instytutu;
  4. diagnostyka kliniczna i molekularna zespołów dziedzicznie uwarunkowanej predyspozycji do zachorowania na nowotwory złośliwe.
 2. W skład Zakładu Genetyki wchodzą:
  1. Pracownia Badań Wielkoskalowych;
  2. Pracownia Badań Predyspozycji Genetycznych;
  3. Pracownia Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych.

 

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

 1. Do zadań Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów należy:
 1. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie epidemiologii opisowej nowotworów złośliwych oraz czynników ryzyka nowotworów złośliwych;
 2. prowadzenie badań naukowych w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów złośliwych;
 3. nadzór nad rejestracją nowotworów złośliwych w Polsce;
 4. opracowywanie biuletynów dotyczących zachorowań i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce;
 5. współpraca w zakresie badań epidemiologicznych i prewencji nowotworów z placówkami naukowymi i organizacjami międzynarodowymi;
 6. prowadzenie spraw związanych z realizacją programu zdrowotnego pn. Prewencja Pierwotna Nowotworów działającego na podstawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych;
 7. prowadzenie działalności związanej z profilaktyką i terapią uzależnienia od tytoniu;
 8. wspieranie działań Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz ograniczenia palenia tytoniu jako czynnika ryzyka nowotworów złośliwych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
 1. W skład Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów wchodzą:
 1. Pracownia Epidemiologii;
 2. Pracownia Prewencji Pierwotnej;
 3. Poradnia Pomocy Palącym;
 4. Krajowy Rejestr Nowotworów z Biurem Rejestracji;
 5. Mazowiecki Rejestr Nowotworów z Wojewódzkim Biurem Rejestracji;
 6. Centrum Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia.

 

Samodzielna Pracownia Bioinformatyki i Biostatystyki

Do zadań Samodzielnej Pracowni Bioinformatyki i Biostatystyki należy:

 1. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych nad etiopatogenezą nowotworów metodami bioinformatyki oraz biologii systemowej;
 2. prowadzenie badań nad metodyką analizy statystycznej danych biomedycznych;
 3. wykonywanie analiz bioinformatycznych i biostatystycznych na rzecz innych jednostek organizacyjnych Instytutu;
 4. wykonywanie usług bioinformatycznych i biostatystycznych dla innych podmiotów.

Samodzielna Pracownia Biobankowania Krwi

Do zadań Samodzielnej Pracowni Biobankowania Krwi należy:

1.    Przechowywanie materiału biologicznego.
2.    Wykonywanie innych czynności wynikających z przedmiotu działania pracowni.
3.    Współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.

 

Dział Nauki

 1. Do zadań Działu Nauki należy:
 1. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem wieloletniego i rocznego Planu Naukowego oraz corocznej oceny realizacji Planu Naukowego Instytutu;
 2. gromadzenie dokumentacji i opracowywanie sprawozdań Dyrektora z działalności Instytutu;
 3. zbieranie i przekazywanie informacji o ogłoszonych konkursach dotyczących pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe;
 4. przygotowywanie sprawozdań i raportów dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia i innych jednostek administracji państwowej w zakresie zadań Działu Nauki;
 5. dokonywanie okresowej oceny indywidualnego dorobku naukowego pracowników naukowych Instytutu;
 6. przygotowanie dokumentacji do oceny parametrycznej Instytutu;
 7. obsługa administracyjna i techniczna postępowań konkursowych na stanowiska naukowe w Instytucie;
 8. koordynacja współpracy z Działem Księgowości oraz Działem Analiz Ekonomicznych i Planowania w zakresie przygotowania wniosków o środki finansowe na działalność statutową;
 9. administracja systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on;
 10. prowadzenie dokumentacji przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora nauk medycznych;
 11. obsługa administracyjna posiedzeń Rady Naukowej;
 12. pomoc administracyjno-techniczna w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację grantów krajowych i zagranicznych;
 13. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Studiów Doktoranckich przy Instytucie;
 14. gromadzenie i archiwizacja dokumentacji prowadzonych projektów badawczych;
 15. współpraca z Biblioteką Naukową w zakresie przygotowywania bibliografii i analiz bibliometrycznych;
 16. współpraca z Biblioteką w zakresie nadzorowania utworzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego bazy PBN (Polska Bibliografia Naukowa);
 17. współpraca z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu.
 1. W skład Działu Nauki wchodzą:
 1. Sekcja Planowania Naukowego;
 2. Sekcja Dokumentacji i Informacji Naukowej;
 3. Sekcja Grantów i Współpracy Naukowej.

 

Biblioteka Naukowa

Do zadań Biblioteki Naukowej należy w szczególności:

 1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych pracownikom Instytutu oraz stażystom, doktorantom i studentom;
 2. prowadzenie i nadzór nad zbiorami bibliotecznymi Instytutu oraz ich uzupełnianie;
 3. współpraca z innymi bibliotekami odnośnie wymiany międzybibliotecznej.
 4. prenumerowanie i rozdzielanie prasy.

 

Redakcja Naukowa

 1. Do zadań Redakcji Naukowej należy:
  1. opracowywanie redakcyjne pod względem naukowym, technicznym i typograficznym wydawnictw monograficznych i periodycznych o profilu medycznym;
  2. realizowanie inicjatyw wydawniczych Dyrektora, Rady Naukowej oraz samodzielnych pracowników nauki Instytutu;
  3. redagowanie dwumiesięcznika „Nowotwory”;
  4. redagowanie Encyklopedii Onkologii;
  5. gromadzenie, opracowywanie i archiwizowanie materiałów z zakresu historii onkologii;
  6. szkolenie w zakresie edytorstwa biomedycznego.
 2. W skład Redakcji Naukowej wchodzi Pracownia Historii Onkologii.

 

Dział Kształcenia

 1. Do zadań Działu Kształcenia należy:
 1. obsługa organizacyjno-administracyjna realizowanych zadań przez Pełnomocników Dyrektora ds. Kształcenia Przeddyplomowego i Podyplomowego;
 2. opracowywanie planów szkoleń, organizacja i obsługa szkoleń i kursów wewnętrznych i zewnętrznych Instytutu;
 3. organizacja wyjazdów pracowników Instytutu na szkolenia, kursy i konferencje naukowe;
 4. prowadzenie dokumentacji i sprawozdań z działalności wymienionej w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu
 1. W skład Działu Kształcenia wchodzą:
 1. Sekcja Kształcenia Przeddyplomowego;
 2. Sekcja Kształcenia Podyplomowego.

 

Informacja wytworzona przez:
Redaktor , w dniu:  02‑11‑2007 11:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Kowalska
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:(0-22) 546-20-80 fax: (0-22) 546-20-80
, w dniu:  02‑11‑2007 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2018 13:12:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie