Status i forma prawna


STATUS I FORMA PRAWNA

 

1. Instytut jest państwową jednostką organizacyjną.
2. Instytut posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne. Warszawa.
4. Instytut posiada oddziały: Oddział w Gliwicach i Oddział w Krakowie.
5. Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
6. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i napisem    
    Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w otoku.

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, zwane dalej "Instytutem" utworzono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Onkologicznego im. Marii Curie-Skłodowskiej (Dz. U. Nr 19, poz. 153) oraz zarządzenia nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1984 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (M.P. Nr 17, poz. 123).

Instytut działa w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj.Dz. U. z 2016 r.,poz. 371), zwanej dalej "ustawą";
2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620, z
    późn. zm.);
3) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)
5) Statutu;
6) innych obowiązujących przepisów prawa.
 

DOKUMENTY REJESTROWE

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Rejestracja: 30.12.2002 r.
Nr KRS: 0000144803

REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
prowadzony przez Wojewodę Mazowieckiego
Rejestracja: 09.12.1998 r.
Nr księgi : 000000018613
Oznaczenie organu: W-14


OZNACZENIA EWIDENCYJNE:
REGON: 000288366
NIP: 525-00-08-057

NUMER KONTA BANKOWEGO
PKO BP S.A. XVI O/ W-wa
98 10201169 0000 8902 0011 2045
02-739 Warszawa
ul. Wałbrzyska 11

Informacja wytworzona przez:
Izabela Parapura , w dniu:  14‑06‑2012 12:12:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Kowalska
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:(0-22) 546-20-80 fax: (0-22) 546-20-80
, w dniu:  14‑06‑2012 12:12:55
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2018 08:14:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive