Komórki organizacyjne działalności administracyjnej


Dział Kadr

Do zadań Działu Kadr należy:

 1. prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników Instytutu, zwłaszcza
  w zakresie:
  • zatrudniania pracowników,
  • prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy,
  • czasu pracy,
  • nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy,
  • rozwiązywania umów o pracę.
 2. realizacja polityki Instytutu w zakresie awansowania, nagradzania pracowników
  oraz stosowania sankcji dyscyplinarnych;
 3. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników działu, stosownie do bieżących i perspektywicznych zadań Instytutu;
 4. obsługa programu PŁATNIK w zakresie zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników oraz członków rodzin do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego;
 5. bieżąca obsługa komputerowego systemu kadrowo-płacowego;
 6. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych;
 7. prowadzenie spraw socjalnych.

 

Dział Płac

Do zadań Działu Płac należy:

 1. sporządzanie list płac dotyczących wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz umów zlecenia i dzieło, stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich,
  a także list płac dotyczących świadczeń pieniężnych ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 2. przesyłanie wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników, zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło, a także przesyłanie świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rachunki bankowe pracowników i emerytów przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej;
 3. obliczanie, potrącanie z wynagrodzenia oraz odprowadzanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 4. zgłaszanie i wyrejestrowywanie zleceniobiorców oraz członków rodzin do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego;
 5. obliczanie, potrącanie z wynagrodzenia oraz odprowadzanie do właściwego Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 6. potrącanie z wynagrodzenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych
  na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie należności innych
  niż świadczenia alimentacyjne, a także odprowadzanie ich na wskazane rachunki bankowe oraz prowadzenie korespondencji z kancelariami komorniczymi
  w tym zakresie;
 7. potrącanie z wynagrodzenia rat pożyczek udzielonych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, składek na rzecz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz rat pożyczek udzielonych z jej środków, a także dokonywanie innych potrąceń (np. z tytułu przynależności do zakładowych organizacji związkowych)
  na podstawie pisemnych upoważnień pracowników i wskazane rachunki bankowe;
 8. sporządzanie i przesyłanie do odpowiednich urzędów oraz dostarczanie pracownikom wymaganej przepisami prawa dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej
  w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatku od osób fizycznych;
 9. wystawianie dla potrzeb pracowników i na ich wniosek zaświadczeń o wynagrodzeniu.

 

Dział ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Do zadań Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych należy:

 1. przygotowanie ofert zgodnie z ogłaszanymi postępowaniami w trybie konkursu ofert lub rokowań, których celem jest zawarcie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
  i Ministerstwem Zdrowia;
 2. współudział w procesie negocjowania, renegocjowania, zawierania i realizacji umów;
 3. przygotowanie sprawozdań i rozliczeń udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 4. stały monitoring wykonania umów w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych;
 5. kontrola udzielanych świadczeń zdrowotnych, realizowanych przez uprawnione podmioty zewnętrzne;
 6. bieżące monitorowanie ewidencji udzielanych świadczeń zdrowotnych pod kątem poprawności kompletności danych koniecznych do terminowego ich rozliczania
  z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 7. przeprowadzanie szkoleń pracowników Instytutu w zakresie wdrażania nowych zasad rozliczeniowych oraz systemowych pod kątem sprawozdawania danych
  do Narodowego Funduszu Zdrowia;
 8. wycena świadczeń zdrowotnych dla pacjentów nie ubezpieczonych, na podstawie danych przekazanych przez lekarza prowadzącego;
 9. współpraca z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w zakresie prowadzenia Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 

Dział Księgowości

Do zadań Działu Księgowości należy:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi ustawą; rzetelne
  i przejrzyste rejestrowanie wszelkich zdarzeń i operacji gospodarczych
  oraz odzwierciedlanie stanu majątku, sytuacji finansowej i wyniku finansowego Instytutu;
 2. ustalenie i aktualizowanie dokumentacji opisującej politykę rachunkowości w sposób zapewniający należyte sprawowanie funkcji informacyjnej i kontrolnej, dającej możliwość pozyskania informacji o działalności jednostki na potrzeby jej zarządzania
  i użytkowników zewnętrznych, zapewniającej włączenie systemu rachunkowości
  do systemu kontroli, w tym kontroli finansowej;
 3. sporządzanie sprawozdawczości finansowej i statystycznej wynikającej z przepisów ustawy o rachunkowości oraz sprawozdawczości w zakresie finansowym
  z wykorzystania przyznawanych dotacji;
 4. nadzór i kontrola nad prawidłowością gospodarowania środkami finansowymi
  i innymi składnikami majątkowymi, opracowywanie zasad sporządzania, obiegu
  i przechowywania dokumentów księgowych;
 5. ewidencja dokumentów księgowych zgodnie ze źródłem generowania przychodów
  i powstawania kosztów;
 6. nadzór nad kompletnością i rzetelnością dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 7. nadzór nad terminowością spływu i obiegu dokumentów księgowych;
 8. kontrola formalno-rachunkowa dokumentów stanowiących podstawę ewidencji księgowej;
 9. współpraca z instytucjami zewnętrznymi – urzędami skarbowymi, bankami;
 10. współpraca z kontrahentami w zakresie bieżących rozliczeń finansowych;
 11. kontrola terminowości realizacji należności i zobowiązań, przekazywanie do Działu Prawnego wierzytelności, których dochodzenie wymaga postępowania sądowego;
 12. sporządzanie deklaracji podatkowych: PDOP, VAT, PFRON, podatków lokalnych
  oraz bieżące rozliczanie zobowiązań podatkowych;
 13. wykonanie i uzgadnianie dyspozycji płatniczych;
 14. wystawianie dokumentów sprzedaży;
 15. podpisywanie obiegówek w celu sprawowania kontroli nad powierzonym pracownikom majątkiem Instytutu;
 16. współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie ewidencji majątku trwałego;
 17. pełna obsługa gospodarki kasy gotówkowej w tym prowadzenie kasy głównej
  oraz nadzór nad pracą kas pomocniczych;
 18. rozliczanie i ewidencja delegacji krajowych i zagranicznych;
 19. gromadzenie, kompletowanie, archiwizacja dokumentów finansowo – księgowych
  oraz zabezpieczanie zbiorów zgromadzonych dokumentów księgowych i danych komputerowych przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem lub zniszczeniem;
 20. prowadzenie rejestru darowizn,
 21. nadzór nad przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji składników majątku jednostki;
 22. organizacja realizacji zadań w zakresie sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Instytutu;
 23. naliczanie i obsługa finansowo – księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Dział Analiz Ekonomicznych i Planowania

 1. Do zadań Działu Analiz Ekonomicznych i Planowania należy:
  1. współdziałanie przy opracowywaniu planów wieloletnich – strategicznych i rocznych planów rzeczowo-finansowych;
  2. nadzór nad prowadzeniem wewnętrznej sprawozdawczości w celu kontroli wykonania planów;
  3. sporządzanie analiz ekonomicznych zbiorczych i szczegółowych na poszczególne komórki organizacyjne Instytutu, między innymi pod względem wspomagania procesów efektywnego gospodarowania;
  4. opracowywanie informacji przed zawarciem umów obejmujących zagadnienia
   dot. ich opłacalności w zakresie ekonomicznym, zobowiązań publicznoprawnych
   i innych;
  5. nadzór nad sporządzaniem sprawozdań statystycznych;
  6. koordynacja spraw związanych z kalkulacjami cen usług medycznych,
   poza medycznych świadczonych przez Instytut w ramach prowadzonej działalności;
  7. współudział przy opracowywaniu wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie działalności statutowej i wspomagającej badania naukowe oraz sporządzanie rozliczeń finansowych.
 2. W skład Działu Analiz Ekonomicznych i Planowania wchodzi:
  1. Sekcja Analiz Ekonomicznych;
  2. Sekcja Planowania.

 

Dział Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji

Do zadań Działu Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji należy:

 1. współpraca z administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi
  i samorządu gospodarczego w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych dla dofinansowania zdań Instytutu;
 2. kompleksowe przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz pozostałej dokumentacji dla potrzeb Unii Europejskiej i innych instytucji dofinansowujących zdania Instytutu;
 3. współpraca z instytucjami weryfikującymi wnioski;
 4. nadzór i koordynacja prac prowadzonych przez pozostałe jednostki organizacyjne Instytutu w celu pozyskiwania środków oraz prawidłowego ich wykorzystywania;
 5. nadzór nad ewentualnymi procedurami odwoławczymi w ramach aplikowania o dotacje.

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

 1. Do zadań Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia należy:
  1. koordynacja spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych i zaopatrzenia
   w Instytucie;
  2. opracowywanie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Instytutu,
   w tym regulaminu pracy komisji przetargowej;
  3. opracowywanie dokumentacji do procedur zamówień publicznych;
  4. dobór właściwego trybu do poszczególnych zamówień publicznych;
  5. kompleksowe przygotowanie materiałów do przetargów i innych trybów zamówień publicznych;
  6. przeprowadzanie przetargów i innych trybów zamówień publicznych zgodnie
   z ustawą o Zamówieniach Publicznych oraz sporządzanie dokumentacji
   po ich zakończeniu;
  7. planowanie i realizacja zaopatrzenia w materiały i sprzęt oraz prowadzenie postępowania w trybie zamówień publicznych na zlecane usługi, których wartość przekracza 30.000 euro;
  8. prowadzenie gospodarki magazynowej;
  9. gromadzenie i przechowywanie dokumentów z procedur zamówień publicznych, zaopatrzenia, gospodarki magazynowej;
  10. rejestracja i procedura zatwierdzenia wniosków o uruchomienie procedury zamówienia publicznego.
 2. W skład Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia wchodzą:
  1. Sekcja ds. Zamówień Publicznych;
  2. Sekcja ds. Zaopatrzenia;
  3. Sekcja Magazynów.

 

Dział Gospodarki Aparaturowej

 1. Do zadań Działu Gospodarki Aparaturowej należy:
  1. pełny nadzór nad aparaturą i sprzętem medycznym w Instytucie poprzez:
   • prowadzenie komputerowej gospodarki aparaturą i sprzętem oraz przetwarzanie informacji o przeglądach i naprawach urządzeń;
   • zaopatrywanie w aparaturę i specjalistyczny sprzęt medyczny;
   • nadzór i współpraca przy pracach montażowych i rozruchowych aparatury
    i urządzeń medycznych.
  2. konserwacja i naprawy aparatury i sprzętu elektronicznego;
  3. wykonywanie przez Sekcję Mechaniki Precyzyjnej urządzeń, sprzętu pomocniczego oraz elementów do aparatury potrzebnej do prowadzenia działalności naukowej, diagnostycznej i leczniczej w Instytucie;
  4. wykonywanie bieżących czynności serwisowych i naprawczych aparatów oraz sprzętu medycznego, nie wymagającego serwisu zewnętrznego;
  5. dokonywanie i dokumentowanie przeglądów okresowych sprzętu nieobjętego serwisem zewnętrznym.
 2. W skład Działu Gospodarki Aparaturowej wchodzą:
  1. Sekcja Zaopatrzenia i Analizy Wykorzystania Aparatury;
  2. Sekcja Konserwacji Aparatury Elektronicznej;
  3. Sekcja Mechaniki Precyzyjnej.

 

Dział Techniczny

 1. Do zadań Działu Technicznego należy:
  1. konserwacja instalacji technicznych i systemu przeciwpożarowego oraz specyfikacja materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych potrzebnych do konserwacji;
  2. wykonywanie napraw bieżących;
  3. produkcja pary technologicznej i wody lodowej dla potrzeb Instytutu;
  4. zapewnienie sprawności i analiza alarmów przeciwpożarowych zakładowego elektronicznego systemu przeciwpożarowego;
  5. nadzorowanie prac inwestycyjno-remontowych.
 2. W skład Działu Technicznego wchodzą:
  1. Sekcja Łączności;
  2. Sekcja Elektryczna;
  3. Sekcja Instalacji Sanitarnych;
  4. Sekcja Eksploatacji Wentylacji Mechanicznej i Klimatyzacji;
  5. Sekcja Konserwacji Technicznej;
  6. Sekcja Poligrafii;
  7. Centralna Dyspozytornia;

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 1. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:
  1. prowadzenie depozytów składników majątku;
  2. utrzymywanie w czystości budynków oraz terenu Instytutu;
  3. zabezpieczenie mienia Instytutu;
  4. zapewnienie transportu wewnętrznego i zewnętrznego;
  5. nadzór nad konserwacją i naprawami maszyn biurowych;
  6. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
  7. zapewnienie czystej bielizny pacjentom i czystej odzieży ochronnej dla pracowników;
  8. szycie według zapotrzebowania Instytutu;
  9. prowadzenie gospodarki odpadami;
  10. dbałość o rośliny na terenie Instytutu;
  11. dbałość o prawidłowy stan obiektów i terenu zewnętrznego.
 2. W skład Działu Administracyjno-Gospodarczego wchodzą:
  1. Sekcja ds. Gospodarczych;
  2. Sekcja Transportu;
  3. Sekcja Koordynacji Żywienia;
  4. Kancelaria;
  5. Pralnia.

 

Archiwum Zakładowe i Dokumentacji Medycznej

 1. Do zadań Archiwum Zakładowego i Dokumentacji Medycznej należy:
 1. współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw zgodnego z Rzeczowym Wykazem Akt;
 2. przyjmowanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji z komórek organizacyjnych Instytutu oraz prowadzenie jej ewidencji;
 3. przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Akt Nowych, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i terminami;
 4. inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę bądź zniszczenie,
  po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Archiwum Akt Nowych;
 5. nadzór formalny nad zawartością dokumentacji medycznej;
 6. terminowe przygotowywanie dokumentacji medycznej dla potrzeb medycznych jednostek organizacyjnych.
 1. W skład Archiwum Zakładowego i Dokumentacji Medycznej wchodzą:
 1. Sekcja bieżącej dokumentacji medycznej;
 2. Sekcja archiwalnej dokumentacji medycznej;
 3. Sekcja archiwalnej dokumentacji wewnętrznej.

 

Dział Informatyki

 1. Do zadań Działu Informatyki należy:
  1. zapewnienie poprawnego działania komputerowej sieci szpitalnej;
  2. bieżąca pomoc użytkownikom systemów informatycznych;
  3. ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania wykorzystywanego
   w administrowanych sieciach;
  4. administracja infrastrukturą sprzętowo - serwerową Instytutu;
  5. strategia rozwoju środowiska informatycznego w Instytucie;
  6. nadzór nad realizacją umów z zakresu obsługi, serwisu i rozwoju systemów IT;
  7. zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego oraz prewencja antywirusowa
   w administrowanych sieciach;
  8. konfiguracja nowych jednostek komputerowych do pracy w administrowanych sieciach oraz instalacja oprogramowania w sieci i szpitalnej;
  9. naprawa sprzętu komputerowego oraz nadzór napraw gwarancyjnych;
  10. nadzór nad pracami wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne;
  11. opracowywanie specyfikacji sprzętu komputerowego i oprogramowania
   do prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie IT;
  12. nadzorowanie i prowadzenie szkoleń dla użytkowników systemów informatycznych;
  13. nadzorowanie i udział we wdrożeniach nowych systemów informatycznych lub ich nowych funkcjonalności;
  14. administracja stroną internetową Instytutu w Warszawie oraz kontami poczty elektronicznej.
 2. W skład Działu Informatyki wchodzi:
 1. Sekcja Administracji Systemów i Infrastruktury Teleinformatycznej;
 2. Sekcja Bieżącego Wsparcia Użytkowników;
 3. Sekcja Strategii i Rozwoju Środowiska IT.

 

Zespół Radców Prawnych

Do zadań Zespół Radców Prawnych należy prowadzenie obsługi prawnej Instytutu zgodnie z przepisami ustawy dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 637) a w szczególności:

 1. udzielanie dyrekcji Instytutu i Radzie Naukowej porad i konsultacji prawnych
  w zakresie stosowania prawa oraz sporządzanie opinii prawnych;
 2. informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotyczącym Instytutu;
 3. reprezentowanie Instytutu w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
 4. inne sprawy określone w ustawie o radcach prawnych.

 

Dział Organizacyjny

Do zadań Działu Organizacyjnego należy:

 1. opracowanie dokumentów organizacyjnych Instytutu, a w szczególności statutu, regulaminu organizacyjnego i innych regulaminów;
 2. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i przekształceniem jednostek
  i komórek organizacyjnych Instytutu;
 3. przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Instytutu oraz prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora;
 4. redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej;
 5. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji oraz zespołów roboczych;
 6. przygotowanie pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru.
 7. przygotowanie projektów pism, odpowiedzi na pytania do Instytutu, które wpłynęły
  w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.,
  oraz prowadzenie rejestru udzielonych w tym trybie odpowiedzi.

 

Dział Bezpieczeństwa

Do zadań Działu Bezpieczeństwa należy

 1. prowadzenie wstępnego instruktażu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska nowo przyjętych pracowników Instytutu i jego rejestru;
 2. koordynowanie realizacji programów mobilizacyjnych w części dotyczącej ochrony zdrowia oraz planów działania w zakresie wsparcia medycznego;
 3. współpraca z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie planowania cywilnego, w tym dotyczącego procedur reagowania zarządzania
  w sytuacjach kryzysowych;
 4. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników oraz kontroli problemowych dotyczących przygotowań do realizacji zadań obronnych Instytutu;
 5. koordynowanie całokształtu przedsięwzięć organizacyjnych, polegających
  na opracowywaniu planów, w tym planów reagowania kryzysowego i programów, mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru;
 6. sporządzanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych Instytutu dotyczących spraw obronnych oraz prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości;
 7. przestrzeganie i wypełnianie postanowień zawartych w ogólnie obowiązujących przepisach dotyczących spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, w szczególności przepisów: o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców; o zarządzaniu kryzysowym; o stanie wyjątkowym; o stanie klęski żywiołowej; o powszechnym obowiązku obrony;
 8. projektowanie i rozwijanie architektury bezpieczeństwa środowiska IT;
 9. rozwój narzędzi monitorowania bezpieczeństwa sieci infrastrukturalnych i systemów zarządzania incydentami bezpieczeństwa;
 10. wydawanie rekomendacji dotyczących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT zgodnie z wymaganiami biznesowymi w projektach informatycznych;
 11. dokonywanie analizy ryzyk związanych z bezpieczeństwem IT, przeglądów i audytów w powyższym obszarze;
 12. podnoszenie świadomości pracowników i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT.
 13. opracowanie, wdrażanie i nadzór nad systemem zabezpieczania mienia;
 14. testowanie, mierzenia i oceny skuteczności środków technicznych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych;
 15. współpracę z podmiotowymi zewnętrznymi w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu elektronicznego;
 16. współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie opracowania, wdrażania rozwiązań wspierających systemem ochrony danych osobowych;
 17. zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w Instytucie, w tym również bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Dział ds. Systemów Zarządzania

Do zadań Działu ds. Systemów Zarządzania należy:

 1. przygotowywanie, wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w działalności naukowej, klinicznej, diagnostycznej i administracyjnej Instytutu, zgodnego z normami krajowymi i międzynarodowymi;
 2. współpraca z członkami kierownictwa oraz kierownikami komórek organizacyjnych Instytutu w zakresie objętym Zintegrowanym Systemem Zarządzania;
 3. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych
  z funkcjonującym w Instytucie Zintegrowanym Systemem Zarządzania.

 

Dział Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego

 1. Do zadań Działu Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego należy:
  1. prowadzenie wstępnego instruktażu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska nowo przyjętych pracowników Instytutu i jego rejestru;
  2. zakres działań i uprawnień Sekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy określa § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.);
  3. organizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego w Instytucie;
  4. kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Instytucie;
  5. organizacja okresowych szkoleń przeciwpożarowych pracowników Instytutu i symulacji ewakuacji;
  6. kontrola sprawności funkcjonowania sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej oraz nadzorowanie firm konserwujących lub naprawiających ten sprzęt w Instytucie;
  7. koordynowanie spraw w zakresie ochrony środowiska w Instytucie;
  8. utrzymywanie i doskonalenie ustanowionego Systemu Zarządzania Środowiskiem;
  9. współpraca przy zarządzaniu i kontroli gospodarki odpadami na etapie zbierania, selekcjii przechowywania;
  10. współpraca przy kontroli ewidencji odpadów i sprawozdawczości z emisji zanieczyszczeń;
  11. koordynacja opracowywania celów i zadań środowiskowych oraz ich realizacji;
  12. współpraca przy przeglądach projektów technicznych, dokonywaniu zakupów wyrobów i usług, w odniesieniu do problematyki ochrony środowiska;
  13. współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w zakresie spraw dotyczących Systemu Zarządzania Środowiskiem.
 2. W skład Działu Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego wchodzą:
  1. Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  2. Sekcja Przeciwpożarowa;
  3. Sekcja Ochrony Środowiska;

 

Dział Rozwoju Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Do zadań Działu Rozwoju Zawodowego Pielęgniarek i Położnych należy:

 1. planowanie rozwoju zawodowego oraz form kształcenia pielęgniarek i położnych;
 2. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, badań naukowych i wdrożeniowych
  z dziedziny pielęgniarstwa, w tym badanie skuteczności działań pielęgniarskich, wdrażanie nowoczesnych modeli organizacji pracy pielęgniarskiej;
 3. realizacja działań organizacyjno-dydaktycznych w tym: organizacja szkoleń, kursów
  z sytemu kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w dziedzinie pielęgniarstwa;
 4. organizacja i nadzorowanie staży podyplomowych oraz staży zawodowych;
 5. dokonywanie oceny jakości realizowanych świadczeń pielęgniarskich i położniczych, przestrzegania standardów opieki, wyposażenia i obsługi;
 6. dokonywanie oceny zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń opieki pielęgniarskiej
  i niezbędnych zasobów do ich realizacji;
 7. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, w tym w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych;
 8. współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu, w tym np. współpraca z Działem Kształcenia w zakresie organizacji i obsługi szkoleń, kursów, sympozjów
  i konferencji.

 

Audytor Wewnętrzny

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:

 1. wspieranie Dyrektora w realizacji celów i zadań Instytutu;
 2. opracowywanie informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania Instytutem;
 3. opracowanie planów audytu wewnętrznego oraz Sprawozdań z realizacji przedmiotowego planu;
 4. weryfikacja zgodności działania Instytutu z celami statutowymi, planami, procedurami
  i przepisami prawa;
 5. monitorowanie i ujawnianie negatywnych zjawisk ze wskazaniem przyczyn, sposobów likwidacji ich skutków oraz podejmowanie działań profilaktycznych;
 6. udzielanie wytycznych służących usprawnieniu gospodarowania środkami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem zasady celowości i oszczędności;
 7. nadzór nad procesami przebiegającymi w Instytucie w zakresie gospodarności, legalności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności stosowanych rozwiązań;
 8. analizę i ocenę ryzyk wynikających z działalności jednostek organizacyjnych Instytutu;
 9. badanie prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych Instytutu;
 10. przedstawianie Sprawozdań i raportów, wystąpień pokontrolnych i  związanych z mini zaleceń rekomendacji;
 11. monitoring zaleceń i rekomendacji.

 

Inspektor Ochrony Danych

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

 1. przestrzeganie i wypełnianie postanowień zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych) oraz innych przepisów o ochronie danychobowiązujących
  w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o których mowa w ust. 1 i doradzanie im w tej sprawie;
 3. monitorowanie przestrzegania przepisów, o których mowa pkt 1 oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 4. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia przywołanego w ust. 1;
 5. współpraca z organem nadzorczym;
 6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
  z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia przywołanego w ust. 1, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Do zadań Inspektora Ochrony Radiologicznej należy:

 1. nadzorowanie wdrożenia oraz utrzymywania programu bezpieczeństwa jądrowego
  i ochrony radiologicznej, a także skuteczne udoskonalaniew/w programu.
 2. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o udzielenie wymaganych decyzji i zezwoleń. Nadzorowanie przestrzegania warunków wydanych zezwoleń
  na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące.
 3. opracowanie i realizacja programu szkoleń wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Instytucie.
 4. opracowanie i realizacja programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy.
 5. prowadzenie ewidencji pracowników narażonych na promieniowanie oraz dokonywanie oceny ich narażenia.
 6. ustalanie wyposażenia Instytutu w środki ochrony indywidualnej, aparaturę dozymetryczną i pomiarową oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, a także nadzór nad działaniem aparatury dozymetrycznej, sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.
 7. opracowanie i aktualizacja oraz nadzór nad wdrożeniem Zakładowego Planu Postępowania Awaryjnego i nadzorowanie postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego.
 8. sporządzanie i aktualizowanie Programu zapewnienia jakości działalności związanej
  z narażeniem na promieniowanie jonizujące, uczestniczenie w audytach zewnętrznych przeprowadzanych przez akredytowane jednostki oraz audytach wewnętrznych przeprowadzanych w Instytucie;
 9. wnioskowanie do Dyrektora Instytutu o wstrzymanie prac w warunkach narażenia, gdy naruszone są warunki zezwolenia lub bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz informowanie o tym fakcie organy wydające zezwolenie.
 10. nadzorowanie postępowania ze źródłami promieniotwórczymi i odpadami promieniotwórczymi oraz informowanie Dyrekcji Instytutu oraz organu, który wydał zezwolenie, o naruszeniu wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w tym zakresie.
 11. weryfikacja kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. i informowanie Dyrektora Instytutu o wynikach w/w przeglądu.

 

Dział Badań Klinicznych

Do zadań Działu Badań Klinicznych należy:

 1. ocena merytoryczna, prawna i ekonomiczna oraz negocjowanie warunków prowadzenia badań klinicznych finansowanych w całości lub częściowo przez podmioty zewnętrzne;
 2. przygotowanie projektów umów o badania kliniczne;
 3. uczestnictwo w planowaniu, organizacji, realizacji badań klinicznych własnych;
 4. prowadzenie dokumentacji i archiwum zawartych umów i protokołów badań klinicznych;
 5. prowadzenie Rejestru Badań Klinicznych;
 6. współpraca z wszystkimi niezbędnymi jednostkami organizacyjnymi w procesie oceny projektów badań klinicznych oraz w procesie realizacji i rozliczeń umów dotyczących badań klinicznych, w szczególności współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Badań Klinicznych;
 7. współpraca z Komisją Bioetyczną przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

 

Hotel Szkoleniowy

Do zadań Hotelu Szkoleniowego należy świadczenie usług hotelowych w zakresie noclegów dla pacjentów ich rodzin oraz osobom indywidualnym i podmiotom zewnętrznym.

 

Rzecznik Prasowy

Do zadań Rzecznika Prasowego należy:

 1. reprezentowanie Instytutu w kontaktach z mediami;
 2. kreowanie wizerunku Instytutu w mediach;
 3. przygotowywanie konferencji prasowych;
 4. redagowanie strony internetowej Instytutu;
 5. gromadzenie, przetwarzanie udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o działalności Instytutu.

 

Dział Marketingu i Promocji

Do zadań Działu Marketingu i Promocji należy:

 1. opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu oraz Rzecznikiem Prasowym planów i harmonogramów marketingowych i promocji;
 2. planowanie działalności promocyjnej Instytutu;
 3. systematyczne i obiektywne zbieranie, przetwarzanie, gromadzenie i udostępnianie informacji na potrzeby decyzji marketingowych;
 4. organizacja i prowadzenie szkoleń o charakterze promocyjnym;
 5. organizacja produkcji, zakupu i dystrybucji materiałów o charakterze promocyjnym, reklamowym i szkoleniowym;
 6. prowadzenie strony internetowej Instytutu w zakresie obsługi graficznej i multimedialnej w ścisłej współpracy z Rzecznikiem Prasowym oraz nadzór nad stronami internetowymi Oddziałów w zakresie ich kompatybilności z przyjętymi zasadami identyfikacji wizualnej,
 7. opracowywanie reklam prasowych,
 8. nagrywanie, montaż filmów reklamowych, dokumentujących ważne wydarzenia dotyczące Instytutu i Oddziałów;
 9. wykonywanie, obróbka i archiwizacja zdjęć produktów, wydarzeń i osób oraz udostępnianie ich i aktualizacja;
 10. zabezpieczenie szkoleń i konferencji organizowanych przez Instytut lub podmioty zewnętrzne w zakresie usług gastronomicznych i wynajmu sal konferencyjnych Hotelu Szkoleniowego oraz sal Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego im. prof. Tadeusza Koszarowskiego;
 11. przygotowanie organizacyjne i obsługa konferencji, seminariów i sympozjów.

 

Kapelan

Do zadań Kapelana należy opieka duszpasterska nad chorymi hospitalizowanymi w Instytucie i współpraca z personelem medycznym w tym zakresie.

Informacja wytworzona przez:
Redaktor , w dniu:  02‑11‑2007 10:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Kowalska
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:(0-22) 546-20-80 fax: (0-22) 546-20-80
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑12‑2018 13:47:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive