Komórki organizacyjne działalności administracyjnej


Dział Spraw Pracowniczych i Spraw Socjalnych
Do zadań Działu Spraw Pracowniczych i Spraw Socjalnych należy:
1.    prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników Instytutu, zwłaszcza w zakresie:
a)    zatrudniania   pracowników,
b)    prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy,
c)    czasu pracy,
d)    nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy,
e)    rozwiązywania umów o pracę.
2.    realizacja polityki Instytutu w zakresie awansowania, nagradzania pracowników oraz stosowania sankcji dyscyplinarnych;
3.    prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników działu, stosownie do bieżących i perspektywicznych zadań Instytutu;
4.    obsługa programu PŁATNIK w zakresie zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników oraz członków rodzin do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego;
5.    bieżąca obsługa komputerowego systemu kadrowo-płacowego;
6.    prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych;
7.    prowadzenie spraw socjalnych.

Dział Płac
Do zadań Działu Płac należy:

 1. sporządzanie list płac dotyczących wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz umów zlecenia i dzieło, stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich,a także list płac dotyczących świadczeń pieniężnych ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 2. przesyłanie wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników, zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło, a także przesyłanie świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rachunki bankowe pracowników i emerytów przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej;
 3. obliczanie, potrącanie z wynagrodzenia oraz odprowadzanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 4. zgłaszanie i wyrejestrowywanie zleceniobiorców oraz członków rodzin do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego;
 5. obliczanie, potrącanie z wynagrodzenia oraz odprowadzanie do właściwego Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 6. potrącanie z wynagrodzenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie należności innychniż świadczenia alimentacyjne, a także odprowadzanie ich na wskazane rachunki bankowe oraz prowadzenie korespondencji z kancelariami komorniczymi w tym zakresie;
 7. potrącanie z wynagrodzenia rat pożyczek udzielonych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, składek na rzecz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz rat pożyczek udzielonych z jej środków, a także dokonywanie innych potrąceń (np. z tytułu przynależności do zakładowych organizacji związkowych) na podstawie pisemnych upoważnień pracowników i wskazane rachunki bankowe;
 8. sporządzanie i przesyłanie do odpowiednich urzędów oraz dostarczanie pracownikom wymaganej przepisami prawa dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatku od osób fizycznych;
 9. wystawianie dla potrzeb pracowników i na ich wniosek zaświadczeń o wynagrodzeniu.

Dział ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych
Do zadań Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych należy:
1)    przygotowanie ofert zgodnie z ogłaszanymi postępowaniami w trybie konkursu ofert lub rokowań, których celem jest zawarcie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia;
2)    współudział w procesie negocjowania, renegocjowania, zawierania i realizacji umów;
3)    przygotowanie sprawozdań i rozliczeń udzielanych świadczeń zdrowotnych;
4)    stały monitoring wykonania umów w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych;
5)    kontrola udzielanych świadczeń zdrowotnych, realizowanych przez uprawnione podmioty zewnętrzne;
6)    bieżące monitorowanie ewidencji udzielanych świadczeń zdrowotnych pod kątem poprawności kompletności danych koniecznych do terminowego ich rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia;
7)    przeprowadzanie szkoleń pracowników Instytutu w zakresie wdrażania nowych zasad rozliczeniowych oraz systemowych pod kątem sprawozdawania danych do Narodowego Funduszu Zdrowia;
8)    wycena świadczeń zdrowotnych dla pacjentów nie ubezpieczonych, na podstawie danych przekazanych przez lekarza prowadzącego;
9)    współpraca z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie w zakresie prowadzenia Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Dział Księgowości
1.    Do zadań Działu Księgowości należy:
1)    opracowywanie zbiorczych planów finansowych przy udziale Działu Analiz Ekonomicznych i Planowania;
2)    prowadzenie rachunkowości na podstawie obowiązujących przepisów;
3)    prowadzenie ewidencji materiałów składowanych w magazynach w zakresie przychodów oraz podziału kosztów na poszczególne rodzaje działalności;
4)    bieżąca ewidencja rachunków bankowych, windykacja należności i rozliczeń
z odbiorcami i dostawcami;
5)    likwidatura dokumentów finansowo-księgowych oraz obsługa rozliczeń gotówkowych w kasie Instytutu;
6)    bieżące naliczanie i rozliczanie obowiązujących Instytut podatków i opłat oraz sporządzanie związanej z tym dokumentacji;
7)    sporządzanie bieżącej, miesięcznej i rocznej sprawozdawczości finansowej Instytutu, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i innych;
8)    wstępna, bieżąca i następcza kontrola funkcjonalna operacji gospodarczych Instytutu;
9)    wystawianie faktur dotyczących sprzedaży przez Instytut usług i materiałów;
10)    gromadzenie, kompletowanie i archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych,
w postaci papierowej i nośników informatycznych.
2.    Działowi Księgowości podlega Sekcja Inwentarza. Do zadań Sekcji Inwentarza należy:
1)    prowadzenie i koordynacja spraw w zakresie ewidencji środków trwałych i niskocennych;
2)    wystawianie, opisywanie dokumentów dotyczących środków trwałych i przedmiotów niskocennych – stosownie do obowiązującej Instrukcji obiegu dokumentów księgowych;
3)    współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie ewidencji środków trwałych i niskocennych.

Dział Analiz Ekonomicznych i Planowania
1.    Do zadań Działu Analiz Ekonomicznych i Planowania należy:
1)    współdziałanie przy opracowywaniu planów wieloletnich – strategicznych i rocznych planów rzeczowo-finansowych;
2)    nadzór nad prowadzeniem wewnętrznej sprawozdawczości w celu kontroli wykonania planów;
3)    sporządzanie analiz ekonomicznych zbiorczych i szczegółowych na poszczególne komórki organizacyjne Instytutu, między innymi pod względem wspomagania procesów efektywnego gospodarowania;
4)    opracowywanie informacji przed zawarciem umów obejmujących zagadnienia dot. ich opłacalności w zakresie ekonomicznym, zobowiązań publicznoprawnych i innych;
5)    nadzór nad sporządzaniem sprawozdań statystycznych;
6)    koordynacja spraw związanych z kalkulacjami cen usług medycznych, poza medycznych świadczonych przez Instytut w ramach prowadzonej działalności;
7)    współudział przy opracowywaniu wniosków do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie działalności statutowej i wspomagającej badania naukowe oraz sporządzanie rozliczeń finansowych.
2.    W skład Działu Analiz Ekonomicznych i Planowania wchodzi:
1)    Sekcja Analiz Ekonomicznych;
2)    Sekcja Planowania.

Dział Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji
Do zadań Działu Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji należy:
1)    współpraca z administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi i samorządu gospodarczego w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych dla dofinansowania zdań Instytutu;
2)    kompleksowe przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz pozostałej dokumentacji dla potrzeb Unii Europejskiej i innych instytucji dofinansowujących zdania Instytutu;
3)    współpraca z instytucjami weryfikującymi wnioski;
4)    nadzór i koordynacja prac prowadzonych przez pozostałe jednostki organizacyjne Instytutu w celu pozyskiwania środków oraz prawidłowego ich wykorzystywania;
5)    nadzór nad ewentualnymi procedurami odwoławczymi w ramach aplikowania o dotacje.

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
1.    Do zadań Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia należy:
1)    koordynacja spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych i zaopatrzenia w Instytucie;
2)    opracowywanie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Instytutu, w tym regulaminu pracy komisji przetargowej;
3)    opracowywanie dokumentacji do procedur zamówień publicznych;
4)    dobór właściwego trybu do poszczególnych zamówień publicznych;
5)    kompleksowe przygotowanie materiałów do przetargów i innych trybów zamówień publicznych;
6)    przeprowadzanie przetargów i innych trybów zamówień publicznych zgodnie z ustawą o Zamówieniach Publicznych oraz sporządzanie dokumentacji po ich zakończeniu;
7)    planowanie i realizacja zaopatrzenia w materiały i sprzęt oraz prowadzenie postępowania w trybie zamówień publicznych na zlecane usługi, których wartość przekracza 30.000 euro;
8)    prowadzenie gospodarki magazynowej;
9)    gromadzenie i przechowywanie dokumentów z procedur zamówień publicznych, zaopatrzenia, gospodarki magazynowej;
10)    rejestracja i procedura zatwierdzenia wniosków o uruchomienie procedury zamówienia publicznego.
2.    W skład Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia wchodzą:
1)    Sekcja ds. Zamówień Publicznych;
2)    Sekcja ds. Zaopatrzenia;
3)    Sekcja Magazynów.

Dział Gospodarki Aparaturowej
1.    Do zadań Działu Gospodarki Aparaturowej należy:
1)    pełny nadzór nad aparaturą i sprzętem medycznym w Instytucie poprzez:
a)    prowadzenie komputerowej gospodarki aparaturą i sprzętem oraz przetwarzanie informacji o przeglądach i naprawach urządzeń;
b)    zaopatrywanie w aparaturę i specjalistyczny sprzęt medyczny;
c)    nadzór i współpraca przy pracach montażowych i rozruchowych aparatury i urządzeń medycznych.
2)    konserwacja i naprawy aparatury i sprzętu elektronicznego;
3)    wykonywanie przez Sekcję Mechaniki Precyzyjnej urządzeń, sprzętu pomocniczego oraz elementów do aparatury potrzebnej do prowadzenia działalności naukowej, diagnostycznej i leczniczej w Instytucie;
4)    wykonywanie bieżących czynności serwisowych i naprawczych aparatów oraz sprzętu medycznego, nie wymagającego serwisu zewnętrznego;
5)    dokonywanie i dokumentowanie przeglądów okresowych sprzętu nieobjętego serwisem zewnętrznym.
2.    W skład Działu Gospodarki Aparaturowej wchodzą:
1)    Sekcja Zaopatrzenia i Analizy Wykorzystania Aparatury;
2)    Sekcja Konserwacji Aparatury Elektronicznej;
3)    Sekcja Mechaniki Precyzyjnej.

Dział Techniczny
1.    Do zadań Działu Technicznego należy:
1)    konserwacja instalacji technicznych i systemu przeciwpożarowego oraz specyfikacja materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych potrzebnych do konserwacji;
2)    wykonywanie napraw bieżących;
3)    produkcja pary technologicznej i wody lodowej dla potrzeb Instytutu;
4)    zapewnienie sprawności i analiza alarmów przeciwpożarowych zakładowego elektronicznego systemu przeciwpożarowego;
5)    nadzorowanie prac inwestycyjno-remontowych.
2.    W skład Działu Technicznego wchodzą:
1)    Sekcja Łączności;
2)    Sekcja Elektryczna;
3)    Sekcja Instalacji Sanitarnych;
4)    Sekcja Eksploatacji Wentylacji Mechanicznej i Klimatyzacji;
5)    Sekcja Konserwacji Technicznej;
6)    Sekcja Poligrafii;
7)    Centralna Dyspozytornia;
8)    Kotłownia.

Dział Administracyjno-Techniczny
1.    Do zadań Działu Administracyjno-Technicznego należy:
1)    utrzymywanie w czystości budynków oraz terenu Instytutu;
2)    zabezpieczenie mienia Instytutu;
3)    zapewnienie transportu wewnętrznego;
4)    nadzór nad konserwacją i naprawą sprzętu biurowego;
5)    zapewnienie czystej bielizny dla oddziałów szpitalnych i czystej odzieży ochronnej dla pracowników;
6)    naprawy sprzętu elektrycznego oraz naprawy stolarskie;
7)    zapewnienie stałej dostawy gazów medycznych do klinik;
8)    konserwacja instalacji technicznych.
2.    W skład Działu Administracyjno-Technicznego wchodzą:
1)    Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
2)    Sekcja Konserwacji Technicznej.

Dział Administracyjno-Gospodarczy
1.    Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:
1)    prowadzenie depozytów składników majątku;
2)    utrzymywanie w czystości budynków oraz terenu Instytutu;
3)    zabezpieczenie mienia Instytutu;
4)    zapewnienie transportu wewnętrznego i zewnętrznego;
5)    nadzór nad konserwacją i naprawami maszyn biurowych;
6)    przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
7)    zapewnienie czystej bielizny pacjentom i czystej odzieży ochronnej dla pracowników;
8)    szycie według zapotrzebowania Instytutu;
9)    prowadzenie gospodarki odpadami;
10)    dbałość o rośliny na terenie Instytutu;
11)    dbałość o prawidłowy stan obiektów i terenu zewnętrznego.
2.    W skład Działu Administracyjno-Gospodarczego wchodzą:
1)    Sekcja ds. Gospodarczych;
2)    Sekcja Transportu;
3)    Sekcja Koordynacji Żywienia;
4)    Kancelaria;
5)    Pralnia.

Archiwum Zakładowe i Dokumentacji Medycznej
1.    Do zadań Archiwum Zakładowego i Dokumentacji Medycznej należy:
1)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw zgodnego z Rzeczowym Wykazem Akt;
2)    przyjmowanie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji z komórek organizacyjnych Instytutu oraz prowadzenie jej ewidencji;
3)    przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Akt Nowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i terminami;
4)    inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę bądź zniszczenie,
po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Archiwum Akt Nowych;
5)    nadzór formalny nad zawartością dokumentacji medycznej;
6)    terminowe przygotowywanie dokumentacji medycznej dla potrzeb medycznych jednostek organizacyjnych.
2.    W skład Archiwum Zakładowego i Dokumentacji Medycznej wchodzą:
1)    Sekcja bieżącej dokumentacji medycznej;
2)    Sekcja archiwalnej dokumentacji medycznej;
3)    Sekcja archiwalnej dokumentacji wewnętrznej.

Dział Informatyki
1.    Do zadań Działu Informatyki należy:
1)    zapewnienie poprawnego działania komputerowej sieci szpitalnej;
2)    bieżąca pomoc użytkownikom systemów informatycznych;
3)    ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania wykorzystywanego
w administrowanych sieciach;
4)    administracja infrastrukturą sprzętowo - serwerową Instytutu;
5)    strategia rozwoju środowiska informatycznego w Instytucie;
6)    nadzór nad realizacją umów z zakresu obsługi, serwisu i rozwoju systemów IT;
7)    zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego oraz prewencja antywirusowa
w administrowanych sieciach;
8)    konfiguracja nowych jednostek komputerowych do pracy w administrowanych sieciach oraz instalacja oprogramowania w sieci i szpitalnej;
9)    naprawa sprzętu komputerowego oraz nadzór napraw gwarancyjnych;
10)    nadzór nad pracami wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne;
11)    opracowywanie specyfikacji sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie IT;
12)    nadzorowanie i prowadzenie szkoleń dla użytkowników systemów informatycznych;
13)    nadzorowanie i udział we wdrożeniach nowych systemów informatycznych lub ich nowych funkcjonalności;
14)    administracja stroną internetową Instytutu w Warszawie oraz kontami poczty elektronicznej.
2.    W skład Dział Informatyki wchodzi:
1)    Sekcja Administracji Systemów i Infrastruktury Teleinformatycznej;
2)    Sekcja Bieżącego Wsparcia Użytkowników;
3)    Sekcja Strategii i Rozwoju Środowiska IT.

Zespół Radców Prawnych
Do zadań Zespół Radców Prawnych należy prowadzenie obsługi prawnej Instytutu zgodnie z przepisami ustawy dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 637) a w szczególności:
1)    udzielanie dyrekcji Instytutu i Radzie Naukowej porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa oraz sporządzanie opinii prawnych;
2)    informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotyczącym Instytutu;
3)    reprezentowanie Instytutu w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;
4)    inne sprawy określone w ustawie o radcach prawnych.

Dział Organizacyjny
Do zadań Działu Organizacyjnego należy:
1)    opracowanie dokumentów organizacyjnych Instytutu, a w szczególności statutu, regulaminu organizacyjnego i innych regulaminów;
2)    prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i przekształceniem jednostek i komórek organizacyjnych Instytutu;
3)    przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Instytutu oraz prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora;
4)    redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej;
5)    prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji oraz zespołów roboczych;
6)    przygotowanie projektów pełnomocnictw dla pracowników Instytutu oraz prowadzenie rejestru udzielonych pełnomocnictw.

Dział Bezpieczeństwa
Do zadań Działu Bezpieczeństwa należy:

 1. inicjowanie, przygotowanie i doskonalenie rozwiązań organizacyjno- planistycznych, oraz koordynacja zadań operacyjnych jednostek organizacyjnych Instytutu w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych lub zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 2. koordynowanie realizacji programów mobilizacyjnych w części dotyczącej ochrony zdrowia oraz planów działania w zakresie wsparcia medycznego;
 3. współpraca z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie planowania cywilnego, w tym dotyczącego procedur reagowania zarządzaniaw sytuacjach kryzysowych;
 4. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników oraz kontroli problemowych dotyczących przygotowań do realizacji zadań obronnych Instytutu;
 5. koordynowanie całokształtu przedsięwzięć organizacyjnych, polegających  na opracowywaniu planów, w tym planów reagowania kryzysowego i programów, mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru;
 6. sporządzanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych Instytutu dotyczących spraw obronnych oraz prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości;
 7. przestrzeganie i wypełnianie postanowień zawartych w ogólnie obowiązujących przepisach dotyczących spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, w szczególności przepisów: o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców; o zarządzaniu kryzysowym; o stanie wyjątkowym; o stanie klęski żywiołowej; o powszechnym obowiązku obrony;
 8. projektowanie i rozwijanie architektury bezpieczeństwa środowiska IT;
 9. rozwój narzędzi monitorowania bezpieczeństwa sieci infrastrukturalnych i systemów zarządzania incydentami bezpieczeństwa;
 10. wydawanie rekomendacji dotyczących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT zgodnie z wymaganiami biznesowymi w projektach informatycznych;
 11. dokonywanie analizy ryzyk związanych z bezpieczeństwem IT, przeglądów i audytów w powyższym obszarze;
 12. podnoszenie świadomości pracowników i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT.

Inspektor Ochrony Danych
Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
1.    przestrzeganie i wypełnianie postanowień zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów o ochronie danych  obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej;
2.    informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o których mowa w ust. 1 i doradzanie im w tej sprawie;
3.    monitorowanie przestrzegania przepisów, o których mowa pkt 1 oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
4.    udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia przywołanego w ust. 1;
5.    współpraca z organem nadzorczym;
6.    pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia przywołanego w ust. 1, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Dział ds. Systemów Zarządzania
Do zadań Działu ds. Systemów Zarządzania należy:
1)    przygotowywanie, wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w działalności naukowej, klinicznej, diagnostycznej i administracyjnej Instytutu, zgodnego z normami krajowymi i międzynarodowymi;
2)    współpraca z członkami kierownictwa oraz kierownikami komórek organizacyjnych Instytutu w zakresie objętym Zintegrowanym Systemem Zarządzania;
3)    współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie spraw związanych z funkcjonującym w Instytucie Zintegrowanym Systemem Zarządzania.

Dział Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego
1.    Do zadań Działu Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego należy:
1)    prowadzenie wstępnego instruktażu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony radiologicznej i ochrony środowiska nowo przyjętych pracowników Instytutu i jego rejestru;
2)    zakres działań i uprawnień Sekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy określa § 2
i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.);
3)    organizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego w Instytucie;
4)    kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Instytucie;
5)    organizacja okresowych szkoleń przeciwpożarowych pracowników Instytutu
i symulacji ewakuacji;
6)    kontrola sprawności funkcjonowania sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej oraz nadzorowanie firm konserwujących lub naprawiających ten sprzęt w Instytucie;
7)    koordynowanie spraw w zakresie ochrony środowiska w Instytucie;
8)    utrzymywanie i doskonalenie ustanowionego Systemu Zarządzania Środowiskiem;
9)    współpraca przy zarządzaniu i kontroli gospodarki odpadami na etapie zbierania, selekcji  i przechowywania;
10)    współpraca przy kontroli ewidencji odpadów i sprawozdawczości z emisji zanieczyszczeń;
11)    koordynacja opracowywania celów i zadań środowiskowych oraz ich realizacji;
12)    współpraca przy przeglądach projektów technicznych, dokonywaniu zakupów wyrobów i usług, w odniesieniu do problematyki ochrony środowiska;
13)    współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym z jednostką certyfikacyjną,
w zakresie spraw dotyczących Systemu Zarządzania Środowiskiem.
14)    nadzór nad przestrzeganiem w Instytucie wymagań ochrony radiologicznej określonych w zezwoleniach na wykonywanie działalności związanej
z narażeniem na promieniowanie jonizujące;
15)    nadzór nad warunkami pracy oraz prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony radiologicznej;
16)    opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy, dawek indywidualnych oraz ocena narażenia pracowników;
17)    nadzór nad gospodarką radioaktywnymi odpadami stałymi i płynnymi;
18)    nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego w przypadku zaistnienia zdarzenia radiacyjnego;
19)    realizacja zadań i uprawnień określonych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 264 z późn. zm.).
2.    W skład Działu Bezpieczeństwa Pracy i Nadzoru Środowiskowego wchodzą:
1)     Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
2)    Sekcja Przeciwpożarowa;
3)    Sekcja Ochrony Środowiska;
4)    Sekcja Ochrony Radiologicznej.

Dział Rozwoju Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Do zadań Działu Rozwoju Zawodowego Pielęgniarek i Położnych należy:
1.    planowanie rozwoju zawodowego oraz form kształcenia pielęgniarek i położnych;
2.    prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, badań naukowych i wdrożeniowych
z dziedziny pielęgniarstwa, w tym badanie skuteczności działań pielęgniarskich, wdrażanie nowoczesnych modeli organizacji pracy pielęgniarskiej;
3.    realizacja działań organizacyjno-dydaktycznych w tym: organizacja szkoleń, kursów
z sytemu kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w dziedzinie pielęgniarstwa;
4.    organizacja i nadzorowanie staży podyplomowych oraz staży zawodowych;
5.    dokonywanie oceny jakości realizowanych świadczeń pielęgniarskich i położniczych, przestrzegania standardów opieki, wyposażenia i obsługi;
6.    dokonywanie oceny zapewnienia ciągłości realizacji świadczeń opieki pielęgniarskiej
i niezbędnych zasobów do ich realizacji;
7.    wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, w tym w zakresie kształcenia pielęgniarek i położnych;
8.    współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Instytutu, w tym np. współpraca z Działem Szkoleń i Promocji w zakresie organizacji i obsługi szkoleń, kursów, sympozjów i konferencji.

Audytor Wewnętrzny
Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:
1.    wspieranie Dyrektora w realizacji celów i zadań Instytutu;
2.    opracowywanie informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania Instytutem;
3.    weryfikacja zgodności działania Instytutu z celami statutowymi, planami, procedurami i przepisami prawa;
4.    monitorowanie i ujawnianie negatywnych zjawisk ze wskazaniem przyczyn,
sposobów  likwidacji ich skutków  oraz podejmowanie działań profilaktycznych;
5.    udzielanie wytycznych służących usprawnieniu gospodarowania środkami publicznymi  ze szczególnym  uwzględnieniem zasady celowości i oszczędności;
6.    dostarczanie informacji umożliwiających korektę planów finansowych;
7.    rzetelne i obiektywne ustalanie stanu faktycznego;
8.    prowadzenie rzetelnej dokumentacji audytowej;
9.    wskazywanie osób odpowiedzialnych za stwierdzenie nieprawidłowości;
10.    ustalanie rocznego grafiku  i planu audytów.

Dział Badań Klinicznych
Do zadań Działu Badań Klinicznych należy:
1.    ocena merytoryczna, prawna i ekonomiczna oraz negocjowanie warunków prowadzenia badań klinicznych finansowanych w całości lub częściowo przez podmioty zewnętrzne;
2.    przygotowanie projektów umów o badania kliniczne;
3.    uczestnictwo w planowaniu, organizacji, realizacji badań klinicznych własnych;
4.    prowadzenie dokumentacji i archiwum zawartych umów i protokołów badań klinicznych;
5.    prowadzenie Rejestru Badań Klinicznych;
6.    współpraca z wszystkimi niezbędnymi jednostkami organizacyjnymi w procesie oceny projektów badań klinicznych oraz w procesie realizacji i rozliczeń umów dotyczących badań klinicznych, w szczególności współpraca z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Badań Klinicznych;
7.    współpraca z Komisją Bioetyczną przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Hotel Szkoleniowy
Do zadań Hotelu Szkoleniowego należy świadczenie usług hotelowych oraz kompleksowe zabezpieczenie szkoleń i konferencji organizowanych przez Instytut lub podmioty zewnętrzne w zakresie usług gastronomicznych i wynajmu sal konferencyjnych Hotelu Szkoleniowego oraz sal Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego im. prof. Tadeusza Koszarowskiego.

Rzecznik Prasowy
Do zadań Rzecznika Prasowego należy:
1.    reprezentowanie Instytutu w kontaktach z mediami;
2.    kreowanie wizerunku Instytutu w mediach;
3.    przygotowywanie konferencji prasowych;
4.    redagowanie strony internetowej Instytutu;
5.    gromadzenie, przetwarzanie udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o działalności Instytutu.

Kapelan
Do zadań Kapelana należy opieka duszpasterska nad chorymi hospitalizowanymi w Instytucie i współpraca z personelem medycznym w tym zakresie.

 

Informacja wytworzona przez:
Redaktor , w dniu:  02‑11‑2007 10:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Kowalska
email: kasiak@coi.waw.pl tel.:(0-22) 546-20-80 fax: (0-22) 546-20-80
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2018 11:00:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive